Tacaí agus Seirbhísí d’Fhostóirí

Mar aon le Jabanna Éireann, tá raon breise tacaí agus seirbhísí ar fáil duit saor in aisce. Cliceáil ar na naisc thíos chun sonraí a fháil:

Earcaíocht agus Socrúcháin Oibre

Intreo

Is féidir ár líonra oifigí Intreo a fháil anseo. Tairgeann Intreo seirbhísí agus tacaí fostaíochta duit atá praiticiúil agus sainoiriúnaithe, don Lucht Cuardaigh Fostaíochta agus d’Fhostóirí araon.

Seirbhís Earcaíochta na hEorpa (EURES)

Más mian leat do bhunachar scileanna a leathnú, is féidir leat teacht ar an lucht cuardaigh fostaíochta i dtíortha eile den Aontas Eorpach (AE) agus den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) trí thairseach EURES. Is féidir le EURES cúnamh a thabhairt trí fholúntais san Eoraip a fhógairt trí Jabanna Éireann nó trí thionscadail shainoiriúnaithe earcaíochta ar an leibhéal Eorpach a chur ar fáil d’fhostóirí ar leith.Déan teagmháil le do Chomhairleoir EURES in Oifig na Seirbhíse Fostaíochta  Lárionad Intreo chun a thuilleadh eolais a fháil.

Comhairle i gcomhair SMEs

Is cuid í treoir ar líne Supporting SMEs d’fheachtas Rialtas na hÉireann Supporting SMEs, chun feasacht a mhúscailt ar an raon tacaí de chuid an Rialtais i gcomhair na ngnólachtaí nua-thionscanta agus i gcomhair na ngnóthas beag. Freagair roinnt bheag ceisteanna simplí chun a fháil amach faoi na tacaí a d’fhéadfadh oiriúint do do ghnóthas

Tacaí Airgeadais

JobsPlus

JobsPlus is ea deontas airgid d’fhostóirí a earcaíonn daoine atá dífhostaithe le fada. Tairgeann JobsPlus suas le €10,000 i dtaca le gach earcach cáilitheach, atá iníoctha ar bhonn míosúil go díreach isteach i do chuntas bainc thar thréimhse dhá bhliain.

Scéimeanna Tacaíochta sa Láthair Oibre

Is mór an tairbhe a bhaintear as a bheith i d’fhostóir cuimsitheach atá muinteartha le daoine faoi mhíchumas. Faigheann tú caoi le teacht ar líon níos mó fostaithe agus is dóchúla go gcoinneoidh tú foireann chleachta sa chás go dtagann míchumas orthu. Tá méid áirithe de thacaí agus de liúntais atá praiticiúil ar fáil do do chomhlacht chun cunámh réamhghníomhach a thabhairt ó thaobh rannpháirtíocht na ndaoine faoi mhíchumas sa lucht oibre.

An Scéim um Thacaíocht Oiliúna Feasachta ar an Míchumas

Cuireann an Scéim um Thacaíocht Oiliúna Feasachta ar an Míchumas maoiniú ar fáil ionas gur féidir le fostóirí Oiliúint Feasachta ar an Míchumas a cheannach isteach i gcomhair a bhfoirne. Is é is cuspóir leis an oiliúint ná eolas cruinn soiléir a sholáthar faoin míchumas agus aghaidh a thabhairt ar cheisteanna nó ar bhuarthaí a fhéadfaidh a bheith ag fostóirí agus fostaithe maidir le bheith ag obair le daoine faoi mhíchumas.

An Scéim um Fhóirdeontas Pá

Cuireann an Scéim um Fhóirdheontas Pá dreasachtaí airgeadais ar fáil d’fhostóirí, lasmuigh den earnáil phoiblí, chun daoine faoi mhíchumas a fhostú a oibríonn níos mó ná 20 uair an chloig in aghaidh na seachtaine.

Tá duine ar an Scéim um Fhóirdheontas Pá faoi réir na gcoinníollacha céanna fostaíochta agus a bhaineann le fostaithe eile. Áirítear leis na coinníollacha seo ranníocaíochtaí ÁSPC, saoire bhliantúil, asbhaintí cánach agus an gnáthráta pá i gcomhair an phoist. 

An Ciste um Fhreastal Réasúnta

Faoin gCiste um Fhreastal Réasúnta, is féidir leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh cabhrú freisin le fostóirí bearta cuí a dhéanamh chun a chur ar chumas duine faoi mhíchumas/lagú teacht ar fhostaíocht trí na deontais agus na scéimeanna seo a leanas a chur ar fáil:

•   An Scéim Deontais um Choinneáil Fostaí
•   An Deontas um Oiriúnú Trealaimh sa Láthair Oibre
•   An Deontas um Léitheoir Pearsanta
•   An Deontas um Ateangaire Agallaimh Phoist