Seirbhísí do Dhaoine Dífhostaithe den Lucht Cuardaigh Fostaíochta

Tá a lán tacaíochta ar fáil do dhaoine den lucht cuardaigh fostaíochta a fhaigheann íocaíochtaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (nó a shíníonn i gcomhair Creidmheasanna) chun cabhrú leat post a fháil nó do ghnó féin a chur ar bun. Thairis sin, tairgimid tacaíocht agus seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas. Foghlaim a thuilleadh trí chliceáil ar aon cheann de na naisc thíos. 

Skills to Work is ea uirlis ar líne a chabhraíonn leat a fháil amach faoi na tacaí oiliúna agus na tacaí eile a fhéadfaidh oiriúint do do shainriachtanais. I bhfianaise na bhfreagraí ar shraith de cheisteanna, gheobhaidh tú liosta de na roghanna oideachais, athoiliúna nó taithí oibre a bheidh ar fáil. 

Scéimeanna Earcaíochta agus Fostaíochta

Seirbhísí agus Tacaí Fostaíochta

Is éard atá in Intreo ná seirbhís chomhtháite na Roinne Coimirce agus Sóisialaí um thacaíocht ioncaim agus fostaíochta. Is féidir le cásoifigigh Intreo sainchúnamh agus sainchomhairle a chur ar fáil don lucht cuardaigh fostaíochta ar dheiseanna fostaíochta, oiliúna agus forbartha pearsanta. Chun a thuilleadh eolais ar Intreo a fháil, cliceáil anseo. 

Seirbhís Earcaíochta na hEorpa (EURES)

Más mian leat a bheith ag obair san Eoraip, is féidir leat teacht ar dheiseanna i dtíortha eile den Aontas Eorpach (AE) agus den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE) trí thairseach EURES. Tá líonra de bhreis agus 1,000 comhairleoir ag EURES atá i dteagmháil laethúil le fostóirí ar fud na hEorpa. Déan teagmháil le do Chomhairleoir EURES in Oifig na Seirbhíse Fostaíochta  Lárionad Intreo chun a thuilleadh eolais a fháil. 

Fostaíocht Phobail

Is é is Fostaíocht Phobail (FP/CE) ann ná clár páirtaimseartha chun cabhrú le daoine atá dífhostaithe le fada dul ar ais sa lucht oibre. Cabhraíonn an clár seo leat forbairt a dhéanamh ar do scileanna pearsanta agus do scileanna oibre. 

Tacaí Ioncaim/Fiontraíochta

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIT/FIS)

Is é is Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh ann ná íocaíocht sheachtainiúil atá saor ó cháin d’fhostaithe ar a bhfuil clann agus atá ag obair ar phá íseal. 

An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (DTFAO/BTWFD)

Tá sé mar aidhm ag an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair cabhrú le teaghlaigh aistriú ón leas sóisialach isteach san fhostaíocht. Tugann an Díbhinn tacaíocht airgeadais do dhaoine a bhfuil íocaíochtaí do lucht cuardaigh fostaíochta agus íocaíochtaí teaghlaigh aontuismitheora á bhfáil acu, a théann i mbun oibre, a mhéadaíonn a n-uaireanta an chloig oibre nó a théann le féinfhostaíocht. 

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Is féidir leis an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair cabhrú leat dul le féinfhostaíocht trí ligean duit cuid de d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil. 

Seirbhís Infhostaitheachta

Cuireann an tSeirbhís Infhostaitheachta seirbhís tacaíochta fostaíochta ar fud na tíre ar fáil do dhaoine atá faoi riocht sláinte, faoi dhíobháil, faoi bhreoiteacht nó faoi mhíchumas.