Oiliúint agus Oideachas

An bhfuil do mhachnamh á dhéanamh agat ar ghairm nua? An gá duit scileanna nua a fhorbairt chun cabhrú leat an post nua sin a fháil agus do lánacmhainneacht a bhaint amach? 

Is cuma más suim leat printíseacht, más áil leat cáilíocht a ghnóthú san anailísíocht sonraí, nó más mian leat roghanna breise oiliúna a chíoradh, faigh a thuilleadh eolais ar na roghanna atá ar fáil: 

•  Skills to Work is ea uirlis ar líne a chabhraíonn leat a fháil amach faoi na tacaí oiliúna nó na tacaí eile a fhéadfaidh oiriúint do do shainriachtanais. I bhfianaise na bhfreagraí ar shraith de cheisteanna, gheobhaidh tú liosta de na roghanna oideachais, athoiliúna nó taithí oibre a fhéadfaidh a bheith ar fáil duit. 

•   Is cláir oiliúna agus oideachais do dhaoine fostaithe iad Printíseachtaí atá faoi thiomáint an éilimh, atá á soláthar sa láthair oibre agus sa seomra ranga, agus atá dírithe ar scileanna an phrintísigh a fhorbairt chun freastal ar riachtanais an tionscail agus riachtanais mhargadh an tsaothair. Bunaítear gach clár printíseachta ar chaighdeáin chomhionanna réamhshonraithe a chomhaontaíonn agus a chinneann an tionscal. Nuair a thugtar printíseacht go rathúil chun críche, bronntar Ardteastas Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI); rud a aithnítear go hidirnáisiúnta mar an gceanglas ó thaobh an stádais mar cheardaí de. 

•   Tairgeann Momentum tionscadail oideachais agus oiliúna saor in aisce don lucht cuardaigh fostaíochta atá dífhostaithe le 12 mhí nó níos mó anuas, chun scileanna a bhaint amach agus chun teacht ar dheiseanna oibre in earnálacha a aithnítear mar earnálacha a mbíonn fás fúthu. 

•   Tairgeann Springboard cúrsaí ardoideachais saor in aisce ar leibhéal Teastais, Céime agus Máistir do dhaoine atá dífhostaithe, agus arb é an toradh leo ná cáilíochtaí i réimsí ina bhfuil deiseanna fostaíochta sa gheilleagar. 

•   Is féidir le Skillnets cabhrú leat do ghairm a fhorbairt agus tairgeann sé sainoiliúint chun cabhrú leat ó thaobh na nuadhúshlán agus na nuafhorbairtí i do phost. Lena chois sin, cabhraíonn sé ó thaobh do bhuntáiste iomaíoch a chothú trí thú féin a choinneáil bord ar bhord leis na hathruithe is déanaí i do thionscal le linn duit cáilíochtaí agus scileanna nua a ghnóthú.

Tá cúrsaí oiliúna Skillnets:
•    Saor in aisce d’fhostaithe – íocann d’fhostóir agus Skillnets na táillí
•   D’ardchaighdeán – baineann ár líonraí oiliúna leas as na soláthraithe oiliúna is fearr agus is ábhartha
•    Ábhartha – is féidir le d’fhostóir an oiliúint atá de dhíth ort a iarraidh


•   Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) – tá raon cúrsaí ar fáil duit trí do BOO áitiúil. Is ar líne, ar bhonn measctha, um thráthnóna nó de ló a sholáthraítear na cúrsaí. Faigh a thuilleadh eolais ar na cúrsaí i do cheantar. 

•  eCollege is ea treoirfhoras foghlama a sholáthraíonn cúrsaí oiliúna ar líne agus cúrsaí cianoiliúna sa ghnó, bainistíocht tionscadail, Teanga Struchtúrtha Iarratas (SQL), Cisco, dearadh grafach, dearadh gréasáin, margaíocht dhigiteach, forbairt bogearraí agus bunlitearthacht ar ríomhairí. Tá cúrsaí ar líne eCollege ar fáil saor in aisce do chliaint dhífhostaithe agus d’oibrithe idirthréimhseacha. 

Tá na cúrsaí seo deartha chun réiteach solúbtha a thabhairt ar shainriachtanais scileanna na ndaoine atá ullamh i gcomhair poist ach a bhfuil gá acu le tionscaintí oiliúna maille le teastais chun cuidiú leo dul ar ais i margadh an tsaothair. 
Thairis sin, tá cúrsaí ar táille ar fáil do dhaoine fostaithe ar mian leo a scileanna a chur bord ar bhord leis na hathruithe is déanaí. Is féidir le fostóirí labhairt le eCollege faoin ráta fóirdheonaithe atá ar fáil ó SOLAS d’fhostóirí ar mian leo feabhas a chur ar scileanna a bhfostaithe.