Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige

(STFÓ/YESS)

Tá an Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige á cómhaoiniú ag Rialtas na hÉireann, Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg mar chuid de Chlár CSE um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020.

Is éard atá sa Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige (STFÓ/YESS) ná clár socrúcháin um thaithí oibre atá dírithe go sonrach ar chuardaitheoirí óga poist idir 18 mbliana agus 24 bliana d’aois atá dífhostaithe go fadtéarmach nó a bhfuil orthu aghaidh a thabhairt ar bhacainní ar an bhfostaíocht.

Beidh sé mar aidhm ag an STFÓ/YESS deis a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist ar bhunscileanna oibre agus ar bhunscileanna sóisialta a fhoghlaim i dtimpeallacht thacúil le linn dóibh a bheith ar shocrúchán oibre. Cuirfidh an scéim bonneagar tacúil ar fáil do na rannpháirtithe, lena n-áireofar tacaíocht ó chásoifigeach d’Óstaigh na Rannpháirtithe agus do na cuardaitheoirí poist araon.

Cé gur ar bhonn deonach go hiomlán a bheidh an rannpháirtíocht ar an STFÓ/YESS don dá pháirtí a bheidh i gceist, beidh coinníollacha cáiliúcháin intofachta áirithe i bhfeidhm a mbeidh ar Óstaigh na Rannpháirtithe agus ar na cuardaitheoirí poist araon iad a chomhlíonadh.

Chun a thuilleadh eolais ar an STFÓ/YESS a fháil, cliceáil, le do thoil, anseo