Jabanna Éireann – Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide

TÉARMAÍ ÚSÁIDE
Roinnt faisnéise ar úsáid an láithreáin

Ginearálta

Is faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha seo atá an úsáid a bhaineann tú as an láithreán seo. Trí rochtain a dhéanamh ar an láithreán seo, aontaíonn tú le bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus na coinníollacha seo.

 

Chun Críocha Faisnéise Amháin

Is chun críocha faisnéise amháin a chuirtear an láithreán seo ar fáil. Níl an fhaisnéis i leathanaigh an láithreáin seo ceaptha le bheith ina tairiscint, cuireadh, fógra, sirtheoireacht ná moladh ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS) nó thar ceann na Roinne sin, nó thar ceann páirtithe eile ar bith, chun táirge nó seirbhís ar bith a sholáthar nó a cheannach, agus níor chóir í a fhorléiriú amhlaidh, agus níl sí amhlaidh. Is de chineál ginearálta an fhaisnéis a chuirtear ar fáil agus ní thugann sí aghaidh ar na dálaí sonracha a bhaineann le haon duine ar leith.

 

Ní léirmhíniú dlíthiúil ar aon ghnó atá in aon taifead ná aon ábhar ar an láithreán seo agus níor cheart féachaint air mar sin. Ba chóir duit dul i gcomhairle le duine ag a mbeadh cáilíocht chuí chun aon chomhairle dhlíthiúil nó aon chomhairle ghairmiúil a fháil.

 

An túisce a chuirfear iarratais faoi bhráid Fostóra, beidh feidhm ag beartas príobháideachais an Fhostóra áirithe sin. Beidh fáil agat ar bheartais phríóbháideachais an Fhostóra áirithe trí theagmháil a dhéanamh leis an bhFostóir sin. An túisce a ghabhfaidh duine/daoine den lucht cuardaigh fostaíochta agus Fostóir(í) don phróiseas earcaíochta agus roghnúcháin, is iad na páirtithe sin a bheidh freagrach as na comhaontuithe go léir agus na mortabhálacha go léir a eascróidh as an bPróiseas Earcaíochta agus Roghnúcháin. Mar choinníoll úsáide, iarrtar ar Fhostóirí é a chur in iúl do Jabanna Éireann nuair a bheidh a bpoist líonta. Ba chóir toradh a n-iarratais a chur in iúl d’iarratasóirí mírathúla.

 

Ní áitíonn ná ní ráthaíonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS) gur cruinn, gur freacnairceach agus gur críochnúil an fhaisnéis a chuirtear ar fáil sa láithreán gréasáin seo. D’fhéadfadh daoine neamhúdaraithe cur isteach ar láithreáin ghréasáin agus, dá bhrí sin, ba chóir do bhrabhsálaithe amharc ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil mar rud táscach amháin. Má thugann tú earráidí nó easnaimh ar bith faoi deara, cuir é sin in iúl dúinn, le do thoil, trí ríomhphost a chur chugainn ar jobsireland@welfare.ie nó trí ghlaoch orainn ar 353-(0)1-2481398 (i rith na ngnáthuaireanta an chloig oifige oibre) a luaithe is féidir.

 

Ní ghabhann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS), an Stát ná a bhfostaithe, a gconraitheoirí agus a ngníomhairí aon fhreagracht ná aon dliteanas orthu féin as, agus ní dhéanann siad ráthaíochtaí, gealltanais, uiríolla ná barántaí ar bith maidir le hiontaofacht, cruinneas, críochnúlacht agus freacnairceacht faisnéise ar bith a chuirtear ar fáil i leathanaigh an láithreáin ghréasáin seo ar an tráth seo nó ar thráth ar bith sa todhchaí agus ní ghlacann siad le haon dliteanas dá laghad a eascraíonn as earráidí nó easnaimh ar bith. D’fhonn amhras a sheachaint, ní chuimsítear go sainráite leis seo, a lánmhéid a cheadaítear de réir dlí infheidhme, na huiríolla, ráthaíochtaí, barántaí, téarmaí agus coinníollacha go léir, is sainráite nó intuigthe, a fhéadfaidh eascairt faoi reacht, nós, úsáid, i gcothromas, i dtort, faoin dlí coiteann nó ar bhealach eile. Ba chóir do bhrabhsálaithe dul i gcomhairle lena gcomhairleoirí gairmiúla féin sula ndéanfaidis beart de bhun aon choda den fhaisnéis sna leathanaigh seo.

 

Forchoimeádann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS) an ceart chun an fhaisnéis a chuirtear ar fáil anseo a athcheartú, a leasú, a athrú nó a scriosadh tráth ar bith gan réamhfhógra a bheith tugtha d’úsáideoirí agus ní bheidh sí freagrach ná faoi dhliteanas i leith athcheartuithe, leasuithe, athruithe nó scriostaí ar bith dá leithéid. Is ar an úsáideoir amháin a bheidh freagracht as aon chaillteanas lena mbeidh úsáid na faisnéise ar an láithreán gréasáin seo ina cúis.

 

Brabhsáil ar Do Phriacal Féin

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur ar do phriacal féin a dhéanann tú rochtain ar an láithreán gréasáin seo agus a bhaineann tú úsáid as an láithreán gréasáin seo. Is ann do naisc láithreáin chuig láithreáin sheachtracha nach bhfuil aon smacht ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS) orthu agus nach nglacann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS) le haon fhreagracht ina leith ó thaobh an ábhair de. Cuirtear naisc ar bith ón láithreán gréasáin seo chuig láithreáin sheachtracha ar fáil mar bheart áise amháin agus níor chóir féachaint orthu mar thacú le hábhar nó cleachtais na láithreán gréasáin seachtrach sin.

 

A lánmhéid a cheadaítear de réir dlí infheidhme, ní ghlacann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS), an Stát ná a bhfostaithe, a gconraitheoirí agus a ngníomhairí, ná páirtithe eile ar bith, le haon dliteanas as aon chaillteanas nó aon dochar de cibé cineál lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do chaillteanas nó dochar díreach, neamhdhíreach, eacnamaíoch, teagmhasach, speisialta, pionósach nó iarmhartach, nó as costais ar bith a eascraíonn as, nó i dtaca le húsáid an láithreáin seo nó neamhábaltacht an láithreán seo a úsáid, nó i dtaca le haon earráid, easnamh, fabht, víreas ríomhaire nó teip chórais, nó caillteanais aon bhrabúis, dea-thola nó clú a eascraíonn as, nó i dtaca le rochtain ar an láithreán seo, úsáid, feidhmiú nó brabhsáil an láithreáin seo nó nascadh leis an láithreán seo nó le láithreáin eile ón láithreán seo.

 

Tá an ríomhphost agus modhanna eile chun faisnéis a tharchur thar an Idirlíon faoi réir cur isteach nó mionscrúdú ag tríú páirtithe agus ba chóir iad a fhíorú go neamhspleách. Ní féidir leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS), an Stát ná a bhfostaithe, a gconraitheoirí agus a ngníomhairí slándáil agus príobháideachas na gcumarsáidí dá leithéid a chinntiú agus is ar an bpáirtí a sholáthraíonn an fhaisnéis atá an priacal iomlán ó thaobh na cumarsáidí dá leithéid a tharchur. Is go hiomlán ar phriacal an úsáideora atá úsáid an láithreáin ghréasáin agus glacann an t-úsáideoir le freagracht iomlán as, agus le priacal caillteanais a thagann mar thoradh ar, úsáid nó rochtain ar an láithreán gréasáin agus/nó a ábhar.

 

Slánaíocht Úsáideora

Slánóidh an t-úsáideoir an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS), an Stát agus a dtionscnóirí, a gconraitheoirí, a seirbhísigh, a bhfostaithe, a gcomhairleoirí nó a ngníomhairí, in aghaidh aon chaillteanais agus gach caillteanais, idir chaillteanais dhíreacha agus chaillteanais neamhdhíreacha, de gach cineál (lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do chaillteanas iarmhartach, cailltenas eacnamaíoch, caillteanas teagmhasach, speisialta nó pionósach, caillteanas brabúis, caillteanas gnó, caillteanas conarthaí, caillteanas ioncaim, caillteanas coigiltis ionchais, caillteanas dea-thola nó caillteanas clú), dliteanais, éilimh, damáistí, socraíochtaí, dámhachtainí, costais, speansais agus imeachtaí a thabhaigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS), an Stát nó a dtionscnóirí, a seirbhísigh, a bhfostaithe, agus/nó a ngníomhairí de dhroim úsáid nó mí-úsáid an úsáideora ar an láithreán seo nó ar an bhfaisnéis nó na hacmhainní atá ar an láithreán seo nó atá inrochtana tríd an láithreán seo nó sárú ar chearta maoine intleachtúla agus/nó mar gheall ar aon sárú ar na téarmaí agus coinníollacha úsáide seo agus/nó mar thoradh ar ghníomh, earráid, easnamh, mainneachtain nó faillí an úsáideora nó aon tríú páirtí ag a bhfuil rochtain ar an láithreán seo trí cheangal an úsáideora nó ar aon bhealach eile, is cuma cén chaoi a n-eascraíonn sé.

 

Maoin Intleachtúil

Tá an fhaisnéis, an t-inneachar, na hábhair, na grafaicí, na téacsanna, na híomhánna, na dearthaí, na trádmharcanna, na trádainmneacha agus na lógónna atá ar an láithreán seo faoi chosaint ag trádmharc, cóipcheart, ceart ar bhunachar sonraí, ceart sui generis agus dlíthe maoine intleachtúla eile faoi dhlíthe náisiúnta agus faoi chonarthaí idirnáisiúnta agus ní thugann úsáid an láithreáin seo aon leas don úsáideoir ina leithéid.

 

Úsáid Ábhair

Ní féidir faisnéis ón láithreán gréasáin seo a úsáid ach de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003 ("Na hAchtanna") agus Ionstraim Reachtúil Uimhir 336 de 2011 – Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus Seirbhísí Cumarsáide Leictreonaí) (Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach) ("IR 336/2011").

 

Más mian leat an t-ábhar a athfhoilsiú nó a atáirgeadh ar aon chúis eile, ní mór duit cead a lorg ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh trí ríomhphost a chur chuig info@welfare.ie

 

Níl an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar JobsIreland.ie ceaptha lena húsáid ach ag daoine den lucht cuardaigh fostaíochta a bhfuil fostaíocht oiriúnach á lorg acu, ag fostóirí atá ag féachaint le fógraíocht a dhéanamh maidir le deiseanna fostaíochta atá ar fáil; agus ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh chun cuidiú leis an dá dhream thuasainmnithe ina thaobh sin. Déanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh an fhaisnéis seo a bhainistiú. Is ar dhóigh mhear thráthúil a bhaintear den láithreán na folúntais a théann in éag.

 

Ba chóir go mbeadh tríú páirtithe a dhéanann dúbláil ar an bhfaisnéis seo a bheith ar an eolas gur rud dinimiciúil atá san fhaisnéis seo agus go bhfuil an fhaisnéis faoi réir athraithe sciobtha. Is den bhunriachtanas é, mar sin, go ndéanann tríú páirtithe athbhreithniú ar fhaisnéis dá leithéid agus go mbaineann siad dá láithreáin sheachtracha gach lá na folúntais a théann in éag.

 

Ní ghabhann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh aon dliteanas uirthi féin as dúbláil neamhúdaraithe ar shonraí i láithreáin ghréasáin tríú páirtithe.

 

Tarscaoileadh

Aon tarscaoileadh nó aon mhainneachtain gníomhú i leith aon sáraithe a dhéantar ar na téarmaí agus na coinníollacha seo agat nó ag aon úsáideoir eile, ní bheidh sé sin ina tharscaoileadh ginearálta ar aon téarma dá leithéid nó aon choinníoll dá leithéid nó ar aon ghníomh dá éis atá contrártha dó agus ní chuirfidh sé isteach ar aon bhealach ar ár gceart chun gníomhú ina leith sin nó i leith aon sáraithe eile.

 

Inscoiteacht

Má chinneann Cúirt dlínse inniúla nó aon údarás inniúil eile go bhfuil aon chuid de na téarmaí agus coinníollacha seo neamhbhailí, mídhleathach nó neamh-infhorfheidhmithe, ansin déanfar an chuid sin a bhaint den chuid eile de na téarmaí agus coinníollacha, a lenafaidh de bheith bailí agus infhorfheidhmithe a lánmhéid a cheadaítear de réir dlí.

 

Cosaint Sonraí

Comhlíonfaidh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosaint Shóisialaigh (RGFCS) na dualgais a leagtar uirthi faoin Acht um Chosaint Sonraí 1988 agus faoin Acht um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003.

 

Féadfar sonraí teicniúla maidir le cuairteanna ar an láithreán gréasáin seo a logáil ar fhreastalaí JobsIreland.ie chun críocha cuntasaíochta agus iniúchóireachta (mar shampla: uimhir IP Ríomhaire). Ní nochtfaidh Jobsireland.ie faisnéis theicniúil dá leithéid i leith cuairteoirí aonair ar an láithreán gréasáin d’aon tríú páirtí ach amháin mar a gceanglófar uirthi faisnéis dá leithéid a nochtadh de réir riail an dlí. Ní úsáidfear an fhaisnéis theicniúil ach chun críocha staidrimh agus chun críocha riaracháin eile.

 

Tá Feidhm ag Dlí na hÉireann

Na fostóirí a úsáideann an láithreán seo chun folúntais a fhógairt, ní foláir nó gur feasach go hiomlán iad ar na dlíthe fostaíochta lena rialaítear an tír seo agus ní foláir dóibh na dlíthe sin a chomhlíonadh go hiomlán, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do: An tAcht um Pá Íosta Náisiúnta, an tAcht um Eagrú Ama Oibre agus an tAcht um Chomhionannas.

 

Is de réir dhlí na hÉireann a chuirtear an láithreán gréasáin seo ar fáil agus is le dlí na hÉireann a rialaítear é. Trí rochtain a dhéanamh ar aon phioc den fhaisnéis a chuirtear ar fáil sa láithreán seo nó trí amharc ar an bhfaisnéis sin, glacann tú leis go mbaineann dlí na hÉireann leis an láithreán seo agus go mbíonn dlínse eisiach ag cúirteanna na hÉireann ar aon aighneas a fhéadfaidh eascairt i ndáil leis an láithreán seo. Má roghnaíonn tú gan glacadh le hinfheidhmitheacht dhlí na hÉireann agus le dlínse eisiach chúirteanna na hÉireann, fág an láithreán seo anois, le do thoil.