Tacaíochtaí Oiliúna agus Oideachais d’Fhostóirí

Printíseachtaí

Is clár oideachais agus oiliúna é printíseacht a chomhcheanglaíonn foghlaim san ionad oibre le foghlaim in ionad oiliúna nó i gcoláiste oideachais. Soláthraíonn printíseacht an deis chun foghlaim a fhaightear lasmuigh den obair a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt tuilleadh faoi mhaoirseacht san ionad oibre.

Tá printísigh fostaithe ag fostóir atá ceadaithe ag SOLAS ar feadh ré an chláir atá idir dhá agus ceithre bliana de ghnáth. Tá ar a laghad leath de na cláir phrintíseachta lonnaithe san ionad oibre. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar phrintíseachtaí, déan teagmháil leis an rannán printíseachta i do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil (ETB).

Tacaíochtaí Oiliúna agus Oideachais

Déanann do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil cúrsaí oiliúna a fhorbairt agus a sheachadadh a oibríonn i gcomhpháirtíocht le hionadaithe tionscail agus le fostóirí chun bearnaí scileanna agus riachtanais scileanna sa lucht saothair áitiúil a aithint.Traineeships give employers access to a pool of learners who are developing skills and gaining on-the-job experience in relevant sectors. By tailoring courses to meet local needs, traineeships can improve employment outcomes for the trainees and increase retention of staff and productivity for employers.

Scileanna chun Dul Chun Cinn

Is clár náisiúnta é Skills to Advance chun scileanna a uasoiliúint agus a athoiliúint i bpoist atá ag athrú agus iad siúd atá fostaithe in earnálacha leochaileacha.

Ag obair go dlúth le fiontair bheaga agus mheánmhéide, cabhraíonn Skills to Advance le fostóirí riachtanais scileanna a aithint agus infheistíocht a dhéanamh ina bhfórsa saothair trí oideachas agus oiliúint fhóirdheonaithe a sholáthar don fhoireann.

Skillnet Éire

Is gníomhaireacht tacaíochta gnó de chuid Rialtas na hÉireann é Skillnet Ireland. Tá sé mar aidhm aige iomaíochas, táirgiúlacht agus nuálaíocht ghnólachtaí na hÉireann a chur chun cinn trí oiliúint agus forbairt lucht saothair.

Tacaíonn Skillnet le fostóirí sna hearnálacha leath-stáit phríobháideacha agus tráchtála.

An Oifig Fiontair Áitiúil

Féadann d’Oifig Fiontair Áitiúil comhairle, faisnéis agus tacaíocht a thabhairt duit maidir le do ghnó a thosú nó a fhorbairt. Tá an Oifig Fiontar Áitiúil ann do dhaoine ar spéis leo gnó nua a thosú chomh maith leo siúd atá i mbun gnó cheana féin mar fhiontraithe, tionscnóirí luathchéime, gnólachtaí nuathionscanta agus gnóthais bheaga atá ag iarraidh leathnú in Éirinn.

Springboard +

Cuireann clár Springboard + cúrsaí saor in aisce ar fáil ag leibhéal teastais, céime agus máistreachta as a dtagann cáilíochtaí i réimsí ina bhfuil deiseanna fostaíochta sa gheilleagar. Tá an chuid is mó de na cúrsaí páirtaimseartha agus maireann siad suas le bliain. Tá siad oscailte do dhaoine atá fostaithe, dífhostaithe agus dóibh siúd atá ag filleadh ar an bhfórsa saothair.

Soláthraíonn cúrsaí Springboard + oiliúint ullmhachta poist agus tugann a bhformhór an deis do shocrúchán oibre, foghlaim bunaithe ar thionscadal agus cuairteanna ar láithreáin tionscail

}