Oiliúint do Lucht Cuardaigh Fostaíochta

Tacaíochtaí oideachais agus oiliúna Intreo

Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (BTEA)

Ligeann an clár seo duit páirt a ghlacadh i gcúrsaí oideachais lánaimseartha (ag an 2ú nó an 3ú leibhéal) chun cáilíochtaí a fháil a chabhróidh leat post a fháil.

Féadfaidh tú d’incháilitheacht don Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas a sheiceáil agus tuilleadh faisnéise a fháil ar shuíomh Gréasáin gov.ie.

Cúrsaí oiliúna - Boird Oideachais agus Oiliúna (ETBs)

Tá áiteanna ar chúrsaí oiliúna sna Boird Oideachais agus Oiliúna oscailte do chách. Féadfaidh tú raon leathan cúrsaí a fheiceáil ó do ETB áitiúil agus an cúrsa is fearr a fhreastalóidh ar do chuid riachtanas a roghnú.

Má tá Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil agat agus má ghlactar leat ar chúrsa oiliúna ceadaithe, gheobhaidh tú liúntas oiliúna ón ETB agus tú ar an gcúrsa.

Rogha Oideachais Páirtaimseartha

Ligeann an Rogha Oideachais Páirtaimseartha duit do Liúntas nó Sochar Cuardaitheora Poist a choinneáil agus tú ag glacadh páirte i gcúrsa páirtaimseartha lae, tráthnóna nó cianoideachais nó oiliúna.

Caithfidh tú cead a fháil ó d’Ionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh sular féidir leat cúrsa a thosú.

Tacaíochtaí eile

Seirbhísí Litearthachta d'Aosaigh

Más mian leat do scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, litrithe nó matamaitice a fheabhsú, tá faisnéis ag an nGníomhaireacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh (NALA) ar chúrsaí saor in aisce ar fud na tíre. Is féidir leat foghlaim i do ETB áitiúil, nó ar an bhfón nó ar líne le NALA.

Saorfhón 1800 20 20 65 chun tuilleadh faisnéise a fháil, nó tabhair cuairt ar www.nala.ie.

Printíseachtaí

Is clár struchtúrtha oideachais agus oiliúna é printíseacht a chumasc oiliúint bunaithe ar fhostóir ag an obair le hoideachas lasmuigh den phost. Comhcheanglaíonn sé foghlaim san ionad oibre le foghlaim in ionad oideachais nó oiliúna

Tar éis duit an phrintíseacht a chríochnú, aithneofar thú mar cheardaí nó mar ghairmí. Tá printíseachtaí á bhforbairt thar raon leathan tionscail agus earnálacha.

SOLAS

Rochtain ar chúrsaí r-Fhoghlama SOLAS

Soláthraíonn r-Fhoghlaim SOLAS raon cúrsaí idirghníomhacha ar líne más fearr leat foghlaim ar do luas féin. Féadfaidh tú na cúrsaí seo a dhéanamh saor in aisce má tá tú:

  • Liúntas Cuardaitheora Poist, Sochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Míchumais nó Liúntas Teaghlaigh Tuismitheora Amháin a fháil, nó
  • síniú isteach le haghaidh creidmheasanna.

Má tá tú fostaithe agus má theastaíonn uait breisoiliúint a dhéanamh, féadfaidh tú íoc as cúrsa a dhéanamh.

Is féidir leat rochtain a fháil ar an raon iomlán cúrsaí foghlama idirghníomhacha ar líne atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin SOLAS eCollege.

Mol Cúrsa Breisoideachais & Oiliúna (FETCH)

Soláthraíonn Fetchcourses.ie faisnéis faoi chúrsaí breisoideachais agus oiliúna ar fud na tíre mar chúrsaí Teastas Iar-Ardteistiméireachta, cúrsaí oiliúna, tionscnaimh ar ais ar oideachas agus go leor eile. 

Cuireann líonra soláthraithe breisoideachais agus oiliúna ar fud an stáit na cúrsaí ar fáil, agus ar líne trí SOLAS eCollege. Chun an cúrsa atá ceart duitse a fháil, tabhair cuairt ar fetchcourses.ie chun an liostú iomlán a chuardach.

Skillnet Éire

Soláthraíonn Skillnet Ireland oiliúint san ionad oibre. Má oibríonn tú laistigh de na hearnálacha leath-stáit phríobháideacha nó tráchtála, is féidir leat rochtain a fháil ar oiliúint Skillnet Ireland trí do chuideachta. Is féidir le hoiliúint Skillnet cabhrú leat scileanna nua a fhorbairt chun d’infhostaitheacht a mhéadú agus do dhul chun cinn gairme a fheabhsú.

An Oifig Fiontair Áitiúil

Féadann d’Oifig Fiontair Áitiúil comhairle, faisnéis agus tacaíocht a thabhairt duit maidir le do ghnó a thosú nó a fhorbairt. Tá an Oifig Fiontar Áitiúil ann do dhaoine ar spéis leo gnó nua a thosú chomh maith leo siúd atá i mbun gnó cheana féin mar fhiontraithe, tionscnóirí luathchéime, gnólachtaí nuathionscanta agus gnóthais bheaga atá ag iarraidh leathnú in Éirinn.

Springboard +

Cuireann clár Springboard + cúrsaí saor in aisce ar fáil ag leibhéal teastais, céime agus máistreachta as a dtagann cáilíochtaí i réimsí ina bhfuil deiseanna fostaíochta sa gheilleagar. Tá an chuid is mó de na cúrsaí páirtaimseartha agus maireann siad suas le bliain. Tá siad oscailte duit cibé an bhfuil tú fostaithe, dífhostaithe nó ag filleadh ar an bhfórsa saothair.

Soláthraíonn cúrsaí Springboard + oiliúint ullmhachta poist agus tugann a bhformhór an deis do shocrúchán oibre, foghlaim bunaithe ar thionscadal agus cuairteanna ar láithreáin tionscail.

Rochtain ar Bhunachar Sonraí na bhFoghlaimeoirí Náisiúnta

Is é atá i Qualifax ná siopa ilfhreastail na hÉireann d’fhoghlaimeoirí. Tá faisnéis chuimsitheach ann ar chúrsaí breisoideachais agus ardoideachais agus oiliúna chun cabhrú leat roghanna eolasacha a dhéanamh faoi do chonair oideachais, oiliúna agus gairme.

}