Deontais agus Tacaíochtaí Airgeadais

JobsPlus

Tugann an scéim JobsPlus dreasacht airgeadais duit duine atá dífhostaithe go fadtéarmach a fhostú.

Má fhostaíonn tú duine a bhí dífhostaithe le breis agus bliain, féadfaidh tú dreasacht de € 7,500 nó € 10,000 a fháil ón scéim JobsPlus.

Íoctar an t-airgead go míosúil i riaráistí thar thréimhse dhá bhliain díreach isteach i gcuntas bainc do chuideachta.

Ní mór d’iarratasóirí na riachtanais JobsPlus a chomhlíonadh mar obair 30 uair sa tseachtain ar a laghad. Féadfaidh tú iarratas ar líne a chur isteach.

 

Scéim Tacaíochta Fostaíochta don Aos Óg

Is éard atá sa Scéim Tacaíochta d'Fhostaíocht Óige (YESS) ná clár táithí oibre do chuardaitheoirí óga poist idir 18 mbliana agus 24 bliana d'aois atá dífhostaithe le fada nó a bhfuil orthu aghaidh a thabhairt ar bhacainní ar an bhfostaíocht amhail easpa taithí, míchumas nó a bheith ag cónaí i gceantar iargúlta.

Tugtar deis sa scéim do chuardaitheoirí poist ar scileanna bunúsacha oibre agus scileanna bunúsacha sóisialta a fhoghlaim i dtimpeallacht thacúil le linn dóibh a bheith ar shocrúchán oibre. Maireann an socrúchán oibre trí mhí agus faigheann rannpháirtithe íocaíocht sheachtainiúil ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Tá an scéim tacaíochta fostaíochta seo ar fáil saor in aisce duit mar fhostóir. Tacóidh cásoifigeach leat agus leis an rannpháirtí le linn an tsocrúcháin.

Nuair a bheidh an socrúchán YESS críochnaithe ag rannpháirtithe, is féidir go mbeidh siad intofa chun leanúint de bheith ag obair leat faoi scéim JobsPlus

Iomarcaíocht

Má tá ar do ghnó fostaithe a dhéanamh iomarcach, is féidir le Intreo cabhrú le d’oibrithe pleanáil chun tosaigh le:

  • tacaíocht chun rochtain a fháil ar dheiseanna nua fostaíochta, agus
  • comhairle ar dheiseanna oideachais agus oiliúna.

Murar féidir leat an íocaíocht iomarcaíochta reachtúil a íoc le fostaithe, is féidir leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta íocaíocht cnapshuime a dhéanamh go díreach leis na fostaithe agus ansin an fiach a aisghabháil uait trí sceideal aisíocaíochtaí comhaontaithe. Tá tuilleadh faisnéise faoin Scéim Íocaíochtaí Iomarcaíochta ar fáil ar shuíomh Gréasáin gov.ie.

}