Tuilleadh Acmhainní

Ceisteanna Coitianta Fostóra

Cad atá ar súil?

Faigh amach cad a bhíonn ar siúl i Jabanna Éireann agus i seirbhís Intreo lena n-áirítear na laethanta earcaíochta a bhíonn ag teacht aníos, na feachtais ar fud na tíre, na deiseanna oiliúna agus na himeachtaí eile i dtaca leis na seirbhísí poiblí fostaíochta.

Léiriúcháin agus físeáin

Cad is eol dúinn faoi dhaoine atá ag filleadh ar an obair (oibrithe atá ag filleadh) agus faoi na riachtanais i margadh an tsaothair? Is féidir leat amharc ar na Léiriúcháin ar Imeachtaí um Bealaí Gairme d'Oibrithe atá ag Filleadh, mar seo a leanas, nó iad a íoslódáil:

 • Dermot Coates, An Roinn Coimirce Sóisialaí
  • Forbairt Mhargadh an tSaothair in Éirinn
 • Joan McNaboe, Aonad Taighde Mhargadh an tSaothair agus Scileanna, SOLAS
  • Acmhainneacht Neamhshaothraithe: Mná ar dhualgais bhaile
 • Michelle Murphy, Accenture Éireann
  • Bain amach d'acmhainneacht - Meon Fáis & Máistir-rang Misnigh
 • Philip Sheridan, Printíseachtaí SOLAS
  • Roghanna Oideachais agus Athoiliúna
 • Eoin O'Dwyer, Skillnet Éireann
  • Iomaíochas na hÉireann a Thiomáint Trí Bhuanna Nuálacha a Fhorbairt
 • Allyson Lambert, Tangent, Scoil Ghnó Choláiste na Tríonóide
  • Teastas Iarchéime sa Smaointeoireacht Chruthaitheach, sa Nuálaíocht agus san Fhiontraíocht
 • Ciara Garvan, WorkJuggle
  • An F-fhocal

Lean sinn ar na meáin shóisialta

Tá cuntais ar na meáin shóisialta ag Jabanna Éireann, an Roinn Coimirce Sóisialaí (DSP) chomh maith le seirbhísí EURES na hÉireann agus féadfaidh tú na cuntais sin a leanúint thar raon na n-ardán sna meáin dhigiteacha. Lean iad anseo:

Naisc áisiúla eile

Rialtas na hÉireann – Is í seo do thairseach lárnach i dtaca le seirbhísí an rialtais ar líne.

Muintir na Teorann – An Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas. Is é seo do lárphointe inar féidir teacht ar eolas maidir le dul thar an teorainn go tráthrialta chun cónaí, chun obair nó staidéar a dhéanamh agus chun dul ar scor. Tugtar eolas ann ar ábhair amhail an cánachas agus an fhostaíocht i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart na hÉireann araon.

Comhlachais Tráchtála na hÉireann – An líonra gnó is mó in Éirinn. Féadann tú cabhair a fháil ón líonra seo chun do ghnó a fhairsingiú i do phobal áitiúil.

An tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh – Tairgtear eolas sa tSeirbhís seo faoin bhfostaíocht agus faoin leas sóisialach.

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí – Is í seo an Oifig inar féidir leat teacht ar eolas faoin gclárú i dtaca le cuideachtaí agus gnólachtaí in Éirinn.

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí – Tugtar eolas áisiúil san Oifig seo faoin ngcaoi ar ceart na rialacháin chosanta sonraí a leanúint chun sonraí a choinneáil slán sábháilte.

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaiochta – Is í seo an Roinn ónar féidir leat eolas a fháil faoi na tacaí do na Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide.

Eolas d'Fhostóirí ar an Míchumas – Comhairle agus eolas faoi rún chun cabhrú leat daoine faoi mhíchumas a earcú, a fhostú agus a choinneáil.

Fiontraíocht Éireann – Eolas chun cabhrú leat do ghnólacht a thosú agus a fhorbairt.

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann – Is éard atá i mBoird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ/ETBI) ná an cumann náisiúnta ionadaíochta do na sé cinn déag de Bhoird Oideachais agus Oiliúna atá in Éirinn.

Glúin na Printíseachta – Eolas chun cabhrú leat printíseach a thabhairt isteach.

Déantús Éireannach faoi Ráthaíocht – Ionadaíocht do ghnólachtaí atá bunaithe in Éirinn.

Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann – An eagraíocht is mó de bhallghnólachtaí in Éirinn.

Oifigí Fiontair Áitiúil – Eolas agus tacaíocht faoin gcaoi ar cóir gnólacht a thosú nó a fhorbairt in Éirinn.

An Coimisiún um Pá Íseal – Déanann an Coimisiún seo scrúduithe agus moltaí don Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta maidir le leibhéal cuí an phá íosta náisiúnta agus maidir le nithe gaolmhara.

An tÚdarás Náisiúnta Míchumais – Cuireann an tÚdarás seo eolas agus comhairle ar fáil faoin mbeartas agus faoin gcleachtas i ndáil le saol na ndaoine faoi mhíchumas.

An tÚdarás Pinsean – Tugann an tÚdarás seo caoi le teacht ar raon cuimsitheach an ábhair eolais agus treorach i dtaobh na bpinsean. Thairis sin, déanann an tÚdarás rialáil ar scéimeanna na bpinsean ceirde, iontaobhais, Conarthaí Blianachta Scoir agus Cuntais Choigiltis Scoir Phearsanta in Éirinn.

Na Coimisinéirí Ioncaim – Cáin agus Custaim na hÉireann.

Comhlachas na nGnólachtaí Beaga – Déantar ionadaíocht sa Chomhlachas seo do ghnólachtaí ina mbíonn níos lú ná 50 fostaí agus cuirtear eolas, imeachtaí, líonrú agus oiliúint ar fáil. 

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre – Eolas ar gach gné den chaidreamh san áit oibre.

}